Regulamin CKWB

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy zleceń składanych elektronicznie za pośrednictwem witryn ckwb.pl jak i osobiście w siedzibie naszego biura. Złożenie zlecenia za pośrednictwem witryny ckwb.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. CKWB zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez CKWB i Klienta warunkami zlecenia, obejmującymi podany termin realizacji, cenę, warunki płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.
 3. Teksty przetłumaczone są oddawane klientowi w takim samym formacie jak pliki źródłowe, chyba, że Klient życzy sobie inaczej. W takiej sytuacji Klient musi w momencie składania zlecenia zaznaczyć w jakim formacie ma być plik docelowy.
 4. Wielkość jednej strony to 1800 znaków (łącznie z odstępami). Do rozliczeń wykorzystywana jest suma znaków tekstu oryginalnego (źródłowego). Pojedyncze zlecenia są rozliczane z dokładnością do 0.5 strony.
 5. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury w tłumaczeniu, Klient winien dostarczyć glosariusz zawierający wszystkie zakresy słownictwa, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia w/w glosariusza, CKWB zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza.

Rodzaje tłumaczeń i stawki

 1. Tłumaczenia dzielą się na: zwykłe i przysięgłe.
 2. Tłumaczenia wykonywane są w trybie: zwykłym, przyspieszonym i ekspresowym, zgodnie z informacją podaną na odpowiedniej podstronie serwisu www.ckwb.pl.
 3. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji (płatnej +50% wartości zlecenia analogicznego, które publikacji by nie podlegało) po stronie CKWB oraz wymagają akceptacji Klienta. CKWB może wymagać możliwości konsultacji z Klientem w trakcie realizacji zlecenia przeznaczonego do publikacji. Tłumaczenia do publikacji wymagają uprzedniego poinformowania CKWB o tym fakcie przez Klienta.
 4. W przypadku niepoinformowaniu CKWB o przeznaczeniu tłumaczenia, CKWB zakłada, iż tekst publikacji podlegać nie będzie, a wszelkie dodatkowe weryfikacje i korekty są dodatkowo płatne, po zleceniu ich przez Klienta.
 5. W przypadku, w którym Klient nie poinformuje CKWB o przeznaczeniu tekstu do publikacji, rozpowszechniania w mediach lub w jakiejkolwiek innej formie, CKWB zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzania nieodpłatnie do tekstu zmian proponowanych przez Klienta, a które to zmiany zostałyby wprowadzone nieodpłatnie przy realizacji zlecenia w trybie tłumaczenia przeznaczonego do publikacji.

Ochrona prywatności

 1. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez CKWB w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 2. CKWB podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. CKWB zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym z CKWB w celu wykonania zlecenia.

Płatności

 1. W przypadku zleceń płatnych z góry, CKWB przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności.
 2. CKWB ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prawa autorskie do tłumaczeń przekazywane są Klientowi w chwili opłacenia przez Klienta faktury VAT. Z chwilą opłacenia faktury w pełnej kwocie Klient nabywa prawa do pełnego wykorzystania tłumaczeń CKWB na wszystkich polach eksploatacji, za wyjątkiem tłumaczeń przeznaczonych do publikacji. W przypadku wykorzystania tłumaczenia CKWB do celów zarobkowych przed opłaceniem faktury, CKWB ma prawo żądać od Klienta zadośćuczynienia szkód poniesionych przez CKWB z tytułu nieuprawnionego wykorzystania przedmiotu tłumaczenia prawnie chronionego prawami autorskimi.
 4. W przypadku tekstów tłumaczeń podlegających publikacji, prawa autorskie przekazane zostaną w momencie opłacenia przez Klienta pełnej kwoty faktury za przedmiotowe tłumaczenia. W przypadku opublikowania tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie zostały zgłoszone jako podlegające publikacji, prawa autorskie do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z publikacją, zostaną przekazane Klientowi po opłaceniu przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 25% wartości zlecenia pierwotnego. CKWB zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania praw autorskich do tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie były przeznaczone do publikacji, co do których przekładu, z racji trybu wykonania tłumaczenia nie obejmującego dodatkowej korekty tekstów, mogą istnieć zastrzeżenia.

Termin wykonania

 1. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu. CKWB jest zobowiązany do wykonania i udostępnienia tekstu przed upływem podanego terminu wykonania zlecenia.
 2. W przypadku niedotrzymania przez CKWB terminu wykonania zlecenia, rachunek klienta w CKWB zostanie skredytowany kwotą równą 5% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kwota ta nie może w sumie przekroczyć 50% wartości zlecenia. W przypadku opóźnień w wykonaniu zleceń przekraczających 10 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie tłumaczenia z CKWB bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
 3. Maksymalna odpowiedzialność CKWB za zawinione przekroczenie terminu wykonania zlecenia jest ograniczona do kwoty równej 50% wartości opóźnionego zlecenia.

Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone CKWB w ustawowym terminie.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji CKWB jest zobowiązany do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. CKWB może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty.
 3. W przypadku stwierdzenia poważnych wad tłumaczenia wykonane przez CKWB , w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy wykonania usługi tłumaczenia. W takiej sytuacji CKWB zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę za przedmiotowe zlecenie w terminie 7 dni roboczych od daty uznania zasadności takiego działania przez korektora CKWB.
 4. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy zastrzeżeń, wymieniającej wszystkie sporne miejsca w tłumaczeniu reklamowanym, wraz z informacją o typie usterki oraz, w miarę możliwości, propozycji naprawy przedmiotu usługi.
 5. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.

Postanowienia końcowe

 1. CKWB nie odpowiada za wszelkie straty i szkody poniesione przez klienta w związku z wykorzystaniem przez niego materiałów tłumaczonych przez CKWB , jeśli tłumaczenia wykonane przez CKWB nie zawierały wad. Zakres i charakter odpowiedzialności CKWB jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług.
 2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

GDZIE JESTEŚMY

Ul. Jędrzejowska 79d
29-100 Włoszczowa

KIEDY JESTEŚMY

poniedziałek-czwartek
8.00 - 16.00

piątek
8.00 - 14.00

ZADZWOŃ NAPISZ

+48 666 388 834
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CKWB BEATA KĄCKA

NIP 656 146 08 19
REGON 292848063